הנומיד סיפה לוכשאב םיעוריא

עדמ הפק
תילגנא תנטייק
עונלוק לביטספ
םיעדמו ףיכ תנטייק
ח"ומ סנכב הנכות חותיפ תגצה
הנידמה אישנ רוקיב
 
zaza - 2002 לוחמ עפומ
2002 - רמע תינור םע - תורדק סרוק